Dnes je pondelok, 4. december 2023
oslavuje Barbora - Posla pohadnicu
 
Pomoc Napte nm
profil pouvatea
Krastie
Krastie        
Odhl�sen
Posledn� odhl�senie: 2020-10-21 17:51:06
Mu
Vek: 38
Bydlisko: Bratislava - Devnska Nov Ves
Znamenie: �korpi�n
prida� k priate�om
blog pou��vate�a Krastie
vtipy pou��vate�a Krastie
poh�adnice pou��vate�a Krastie
diskusia k fotografii pou��vate�a
vod Lska, sex Zuby port Filmy Hudba Vlastnosti Ostatn
VOD: lovek v znamen korpina je pod vplyvom tajomnej planty Pluto. Niekedy sa udia viditene odtiahnu, ked niekto povie, e sa narodil v znamen korpina - bu s nefalovanm strachom, alebo s posvtnou ctou a repektom. Niekedy sa ozve aj smiech, ktor sa nepochybne tka legendrnej nruivosti korpinov. Tch vak tak reakcia na ich znamenie otravuje. Kto by sa im divil? Ale je predsa pravda, e s bezohadn a nebezpen, nie? Nie vdy. Zle na okolnostiach.
Pozrite sa do jeho o. Mu by zelen, modr, hned alebo ierne, ale bud Vs prebodva s hypnotickou intenzitou. Vo vine ud vzbudzuje upren pohad korpina nervozitu, alebo sa ctia nesvoji. Toto je spoahliv identifikcia osoby ovldanej Plutom. korpini do Vs nemilosrdne zapichn pohad, akoby prenikali do Vaej due. o aj robia. Ke hovoria, ich tn je zamatovo hebk a zastren, alebo naopak sen, ich re je pomal a a rytmick, alebo rchla a staccato, ale to o povedia, nie je nikdy skromn sebazapieranie. korpin m totlne ego. Vie, o je a o nie je a ni, o si mysl ktokovek in, toto vedomie nezmen. Urky sa od neho odrazia a komplimenty s nm nehn ani o milimeter. Nepotrebuje nikoho, aby mu vykladal o jeho ctnostiach a nectnostiach. V najlepom prpade bude s Vam hodnotenm chladne shlasi, v najhorom bude ma pochybnosti o Vaich motvoch.
Vina korpinov s fyzicky siln jedinci. Kadho korpina prezrdza elektrizujca vitalita a akokovek sa sna by tich a nenpadn, tto mocn ivotn silu neme nikdy celkom zakry. Vina korpinov m tmav vlasy a oi, ale nememe prehliadnu ani mrazivo chladn blonav typy. Ovem aj t s mraziv len na povrchu. Vonkajia vyrovnanos len maskuje vriacu povahu vovntri. Pretoe akokovek s korpinove emcie rozorvan, mlokedy uvidte ich odraz v ich nehybnej tvri. Tto udia hrdo a vedomo cviia neprtomn vraz. Rozku rtm svojej tvre, aby ostali pevn a oni poslchnu - neodvili by sa neposlchnu korpina. Telo poslcha prkazy rovnako ako tvr. korpin sebou mlokedy trhne alebo robi nervzne pohyby. Nikdy sebou netrhne rozpakmi, ani sa nenafkne pchou. Vdy svoje reakcie obmedzuje na minimum, pretoe ovlda umenie nenavne skma Vau povahu a motvy, ale sm osta nepreniknuten - a je na to odbornk. Existuje aj zvltny druh korpina, ktor sa pohybuje a hovor dos rchlo a zd sa by otvoren a priatesk. Tm vak s Vami len hr hru. Vovntri je rovnako hevnat a odhodlan ako typickej, vyrovnanej korpini. Mono je dokonca aj trochu nebezpenej, pretoe jeho maska je dokonalejia a ahie Vs oklame. Ak si myslte, e je tento typ nekodn, mete ma oskoro problmy. U vetkch korpinov sa majte na pozore. Nie s zl, ale nie s to iadni slabosi ani naivky. Niektor korpini, ktor si uvedomuj, e ich oi prezrdzaj vntorn intenzitu, nosia asto ierne okuliare, dokonca aj veer alebo v noci.
Ak pred korpinom poznamente, e m vek talent, nezastnene odpovie:"no, ja viem." Ak ho poiadate o nejak slubu, odpove bude rovnako jednoduch:"no, samozrejme." alebo "Nie, nemem to urobi."
Ak ste citliv, neiadajte korpina o radu alebo nzor, lebo budete pou krut pravdu. Sptali ste sa - odpovedal Vm. korpin nikdy nebude nikoho chvli, aby si zskal spojenca. Pochlebovanie a lichotenie je pod jeho rove. Ke Vm povie nieo pekn, mete si by ist, e je to primn a e to mysl vne. Ak povie, e mte dobr hlas, pokojne sa mete zastni konkurzu do Metropolitnej opery. Dokonca Vm pome odstrni pr balvanov z cesty. Neverte vetkmu, o poujete o korpinovom sebectve. Namiesto toho si povnite niektorch vanch ud, ktorm sa dostalo jeho mdrych rd a tedrosti. korpin priahuje bu neskonale vernch a oddanch obdivovateov, alebo zvistlivch a ztiplnch nepriateov. Ale aj nepriatelia k nemu maj nevrl repekt a dvaj si pozor, aby sa mu otvorene nepostavili. Prklady niektorch, ktor to urobili, s stle iv a pln bolestnej pripomienky, e tok na korpina a jeho plantu Pluto si vyaduje najvyiu opatrnos. Nezabdajte, e Pluto riadi jadrov energiu.
Typick korpini sa nioho nezakn. V boji ved svojich vojakov tvrou v tvr smrti bez jedinho zchvevu. Dokonca aj priemern korpin muskho i enskho pohlavia statone el vetkmu od fyzickej bolesti a chudoby po vsmech a nespech s hrdm opovrhovanm a absoltnou dverou vo svoju vroden schopnos preka akkovek ranu osudu. korpin nikdy neupadne natoko do sprov trpkej depresie, aby plne stratil Plutonovu silu.
korpin je neobyajne loajlny k svojim priateom."Vek lska nepozn iadneho inho loveka, ktor by poloil ivot za svojich priateov." Niektor z nich toto inia doslova - pre priateov, prbuznch a milovanch, v boji alebo v krze. Vojak v tomto znamen okamite a intinktvne odtiahne priatea do bezpeia napriek dau guliek. Hasi obetuje ivot, aby zachrnil diea z horiaceho domu. Niekedy sa zd, e tto udia vedome vyhadvaj nebezpeenstvo a nsilie, aby si pri om vyskali svoju silu.
korpin nikdy nezabudne na V darek alebo lskavos a bohato ju odmen. Ale takisto nezabudne na urku alebo nespravodlivos; ovem me reagova rznymi spsobmi. korpin-orol svojho nepriatea rozdrv, aby dostal pruku a nabudce svoj in neopakoval. Vyhr a porazenho zanech svojmu osudu a sm si ide svojou cestou. Nebezpen non korpin najprv bodne, potom plnuje znienie nepriatea a potom bodne znovu. Neuspokoj sa s obyajnm vyrovnanm skre. Mus protivnka totlne znii, alebo ho aspo premc. Typick korpin prebdie noci premanm, ako nepriateovi oplati zl in. Pokia mu sused myselne pokriabe blatnk auta, korpin mu na druh de pokriabe obidva blatnky a ako prdavok mu mono naschvl prejde hadne zastrihnut iv plot. Tmto korpinom mlokedy sta da svojim nepriateom jednoduch lekciu. Ovem u korpinov - tzv.edch jaterc m pomsta formu roky ivenej trpkosti, ktor nevyhnutne spsobuje hlbok melanchliu alebo skuton fyzick nemoc. korpinova nevyjadren z᚝ sa s fatlnou uritosou premen v jed. Pokia ju d najavo, me zase trpie pocitom viny, pretoe bodajci sa korpin neubliuje bezbrannm, ke je vetko vypovedan a vyrieen. Preto by sa tto z᚝ nemala obraca ani dovntra ani von, ale mala by sa premha tak, e korpin vzhliadne a zabudne - ako orol - a nikdy sa nebude ohliada nasp v hneve a odplate.
korpinovo zdravie je typick pre jeho povahu. Tto udia mu znii svoje telo excesmi, melanchliou alebo akou prcou. Ale tie sa mu silou vle dosta z kritickej choroby. Tak mocn je Plutonova sila. Mlokedy s chor, ale ak no, je to spravidla vne. Najlepm liekom je dlh odpoinok a zmena postoja, kedy hlodajcu z᚝ vystrieda pokojn zmierlivos. Nedoku sa vak celkom od vetkho oslobodi a samozrejme vedia viac ne doktor a vetky sestry.
korpin sa hlboko zaujma o podstatu ivota, je neobyajne zvedav ohadom vetkch fz ivota a smrti, vnivo sa zaober sexom a silne ho ovlda tba reformova. Napriek tomu je hrdinsk, oddan rodinnm a milostnm zvzkom a je lskavm ochrancom det a utlaovanch. Me by svt alebo hrienik, me experimentova s najtemnejmi mystriami alebo zlorei hriechu a dekadencii. Nech si vylieva city z kazatene, na obchodnej schdzke alebo na javisku, jeho hypnotick prejav prenikne publikom, ktor doslova ochrom alebo celkom premen. Je to skutone desiv. Dokonca aj ke korpin naas pripust, aby ho zatrpklos, alkohol alebo melanchlia stiahli do piny, mete sa stavi o V star vtlaok Danteho "Pekla", e ke ho ostatn povaai uvidia prichdza, uvonia mu cestu.
udia v tomto znamen neobyajne lipn na veciach, o ktorch s presveden, e im patria; vrtane spechu, i ke ich ambcie nie s nikdy oividn. Ticho akaj na svoju prleitos k vzostupu; zatia o slia inm s vedomm, e maj na viac. Zskavaj kontrolu pomaly, ale iste. korpin doke robi vetko, o si uzmysl. Pokia to skutone chce, nie je to u len sen. Temn, magick a zhadn sila Plutonova premen tbu v skutonos pomocou chladnho, opatrnho a pevnho zmeru.
korpin sa narodil s vedomm tajomstva ivota a smrti a so schopnosou podrobi si oboje, pokia sa k tomu rozhodne. A astrolgia mu neustle rad, e "mus vedie, e vie". Jeho genilnu myse fascinuj dvne zhady. S jeho ohromnho sctenia s udskou povahou vyrast vynikajci detektv, skladate skvelch hudobnch diel, literatra, ktor m hbku a trvalos alebo herec, ktor vyaruje neobyajn dramatick intenzitu. Niekedy ije korpin sm, blzko mora, siln a mlanliv ako prliv. Niekedy tvrou v tvr verejnosti, nos masku chladnej rezervovanosti a sebaovldania, aby skryl vniv tbu zvazi. Me by politik, filmov hviezda alebo barman, ale vdy sa mu podar predi konkurentov. A toho vetkho docieli s takou ahkosou, e sa to bude zda skr ako zsah osudu ne jeho siln va.
Jednm z najpodivnejch astrologickch javov je smr prbuznho v rodine rok pred alebo po naroden korpina. A ke zomrie korpin, rok pred alebo po jeho smrti djde v rodine k narodeniu novho lena. Na 90% toto funguje. Symbolom Pluta je trimflny Fnix, ktor vzlieta z vlastnho popola a korpin stelesuje vzkriesenie z hrobu. Ako zo edch jaterc, tak z nonch korpinov sa mu sta hrd orlovia, aj ke nikdy neodhalia tajomstvo svojej mgie. Nem cenu sa vypytova - korpin Vm to nikdy nepovie. Ale pozn ven pravdu kruhu obsiahnutho v symbolickej nule.

Mu-korpin Vs zmtie svojimi dulnymi rysmi - vou a rozumom. Je majster oboch; intelekt a emcie ho ovldaj rovnakou mierou. korpin je viac ne inteligentn. Je to vysoko vyvinut exemplr, hlboko filozofick, ktor sa zaober tajomstvom existencie a pribli sa k poznaniu odpovede. Existuj korpini, ktor doku vies sparansk ivot v holej miestnosti a odopieraj si akkovek pohodlie, ale prav povaha tohto znamenia je senzualistick. Normlne sa korpin obklopuje prepychom. M sklon k hojnosti jedla, drog, pitia a - lsky. Lska ho nikdy nedes, neudivuje ani ho nezastihne nepripravenho. Je na u zariaden a ver si. Tto mui vak maj vbun povahu, ktor doke spsobi ranu na cel ivot. Ke korpin udrie svojm smrtene jedovatm chvostom, bodnutie je siln. Nielen e rd vyhrva, on vyhra mus. Ke prehr, nieo v om umrie. Napriek tomu - a to je zvltne - sa korpin obvykle chov estne. Zaujmav sksenos je vidie korpina, ako zvlda nepriaze osudu. Zatia o in nadvaj alebo sa nervovo zrtia, on je na vrchole sl a gure. Mlokedy sa uiera zvisou a nikdy sa nevyva v sebatosti. Postav sa problmom tvrou v tvr. i ich prekon? Ale samozrejme. K tomu je predsa od narodenia preduren.
Jedna vec me trochu desi a vyaduje odvahu. korpin miluje zhady a neexistuje jedin, ktor by nerozltil. Pretoe ven ensk zhadnos je najinnejou obranou kadej eny, me sa pri tomto muovi cti zraniten. Ke ju zane skma tmi havmi oami a prenikavmi otzkami, iadne tajomstvo jej neostane. Taktie m vysok nroky a priateov si nevyber nhodne. Musia sa mu vyrovna.
Ak djde na iarlivos, musia by eny pri muovi-korpinovi vemi opatrn. Ak mu dte len nepatrn dvod k iarlivosti, mohol by vybuchn ako sopka a pokia mu niekedy dte skuton dvod na podozrenie, ste ohromne staton ena. Ale svoju iarlivos na mua-korpina mete pokojne zamkn do truhly. Ak skutone miluje, je vern a nikdy nezahod skuton lsku kvli fyzickej promiskuite. Ak flirtuje s inou enou, cvi si na nej len svoje hypnotick umenie. Inm enm sa sice zd vemi praliv, ale ak je niekto natoko siln, aby odolal ich neustlym lichtkam a pokueniu, tak je to prve korpin.
Mu-korpin nikdy nedovol ene, aby mu diktovala, o m robi. Napriek tomu bude k ene, ktor mu skutone rozumie, nen, chpav, ohadupln a oplat jej vernos takm druhom lsky, o akom in eny len taj alebo po nej tia. Akonhle raz ohe vzplanie a tento mu sa rozhodne, e Vs chce, moc Vm nepome poka sa mu odola. Pod jeho hypnotickm vplyvom vetky Vae mysly skrachuj. Magnetizmus muskch korpinov je skoro hmataten. Spli Vs, len ke ste precitlivel a horav. Ak ste trpezliv a siln, bude to ako dotyk chladnho mramoru. Vydria s nm len mimoriadne eny. Len odvna ena doke letie s orlom a nezrti sa. Ale tie uvid obzory, ktor bojazliv eny nikdy neuvidia. Vbun ve Plutonova m stu, tmavoerven farbu, avak korpinova oce sa kal v peci s neznesitenou teplotou, km sa nevynor chladn a zamatovo hebk - a dos siln, aby ovldla dev duchovnch ohov korpinovej mdrosti.

-- tak toto som ja.. podla toho, ako sa sam poznam, sa toto na mna podoba najviac.. aspon tie negativne vlastnosti urcite :) --;
Vka: 188 cm ;
Vha: 80 kg ;
Oi: hned ; a trosku zelenej ;
Zrak: stle nosm okuliare ;
Vlasy: blond ; pre upresnenie, spinavy blond, aj ked su ciste, mno nechapem to ;-] ;
Typ esu: pamatnici zazili aj take, ked som po svete pobehoval s dlhymi vlasmi, asi tak pod lopatky... potom som chvilku nemal vobec ziadne a teraz kratke.. cosi ako na jezka :) ;
Poet nunc na tele: 0 ;
Znamenie zverokruhu: �korpi�n ;
Diskusia k tejto tme neobsahuje iaden prspevok. Pridajte prv prve Vy! A prve teraz...
Nick:
Heslo:
Zabudnut heslo | Registrcia